FAQ

PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks rekreacyjno-sportowy, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje ścieżka, przystosowana do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień. Trasa umożliwia aktywność w dyscyplinach między innymi takich jak bieganie, nordic walking, spacery, czy narty biegowe.


PZU Trasy Zdrowia będą wykonane w określonym standardzie, wspólnym dla wszystkich lokalizacji. Modelowa Trasa będzie miała kształt pętli, o długości od 2 do 3 km, wytyczonej na obszarze leśno-parkowym. Na Trasie znajdą się: 


 • duża tablica startowa z regulaminem, mapą i numerami alarmowymi,
 • 9 instalacji treningowych wraz z tablicami informacyjnymi, zawierającymi propozycje ćwiczeń dla dzieci, dorosłych i seniorów,
 • duży kierunkowskaz wielofunkcyjny,
 • dwa mniejsze kierunkowskazy.

Wniosek o realizację projektu powinien zostać złożony przez instytucję do tego uprawnioną zgodnie z regulaminem konkursu.


Wnioskodawca składa prawidłowo wypełniony wniosek za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.pzutrasyzdrowia.pl


Wniosek złożony na właściwym formularzu, musi być czytelny, napisany w języku polskim i złożony w wersji on-line do 16 marca 2015 r. do godziny 15.00. Najpóźniej tego samego dnia ten sam wniosek wydrukowany i podpisany powinien zostać wysłany pocztą na adres Fundacji V4SPORT: ul. Szpitalna 8 lok. 26, 00-031 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).


Szczegółowe instrukcje dotyczące zawartości wniosku znajdują się w regulaminie konkursu.

Wykonanie PZU Trasy Zdrowia obejmuje sfinansowanie wyposażenia, montażu oraz innych prac związanych z tworzeniem Trasy przez Operatora Programu - Fundację V4SPORT. Koszt wykonania Trasy dla jednej lokalizacji wynosi 33 333 zł brutto. W drodze konkursu wybranych zostanie 30 lokalizacji, w których powstaną PZU Trasy Zdrowia.

Grant na realizację działań animacyjnych to środki finansowe przekazywane organizacji lub instytucji wybranej podczas warsztatów konsultacyjnych na Operatora Lokalnego Trasy.

Grant ten, w wysokości 5000 zł lub 3000 zł brutto, jest przeznaczony na realizację Planu Animacji wypracowanego w toku warsztatów.

Pięć najlepszych Planów Działania PZU Trasy Zdrowia otrzyma grant w wysokości 5000 zł brutto. Kolejne dwadzieścia pięć planów otrzyma grant w wysokości 3000 zł brutto. Elementy, które mogą być finansowane z tego grantu określa regulamin konkursu. Są to między innymi: zakup wyposażenia sportowego, koszty wynagrodzenia instruktora, wynajem nagłośnienia lub transportu.

Procedura obejmuje III etapy oceny: I etap – ocena formalna, dokonywana przez Operatora Programu w oparciu o następujące kryteria:

 • wniosek czytelny, napisany w języku polskim i złożony w terminie,
 • wniosek złożony na właściwym formularzu,
 • wniosek został złożony przez uprawniony podmiot.
Do oceny merytorycznej zostaną przekazane tylko te Wnioski, które spełnią kryteria formalne. 

II etap – ocena merytoryczna, dokonywana przez przedstawicieli Fundatora Programu, Operatora Programu oraz ekspertów w oparciu o następujące kryteria:

 • atrakcyjność opisanej lokalizacji Trasy pod względem zielonego otoczenia, dostępności komunikacyjnej, ukształtowania terenu, bliskości miejsc ważnych ze względów społecznych, bezpieczeństwa.
 • uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu w gminie Wnioskodawcy,
 • wyczerpująca charakterystyka gminy oraz jej mieszkańców (liczba mieszkańców, charakterystyka społeczności, rodzaje aktywności, w które mieszkańcy najchętniej się angażują),
 • proponowane atrakcyjne i skuteczne formy informowania o Projekcie i wydarzeniach z nim związanych,
 • propozycje atrakcyjnych form aktywności na PZU Trasie Zdrowia, angażujących różnorodne grupy odbiorców,
 • innowacyjne podejście do tematu aktywności fizycznej,
 • partnerstwo na rzecz projektu – udział w projekcie podmiotów innych niż Wnioskodawca, o których mowa w pkt. IV.5 powyżej.
III etap – ocena dokonywana w trakcie Warsztatów konsultacyjnych, organizowanych dla wybranych w 35 Projektów, których efektem będzie Plan Animacji PZU Trasy Zdrowia. Plan Animacji PZU Trasy Zdrowia oraz przebieg Warsztatów konsultacyjnych zostaną ocenione na podstawie wymienionych poniżej kryteriów:
opinia moderatora Warsztatów konsultacyjnych,
 • aktywność i różnorodność interesariuszy biorących udział w Warsztatach konsultacyjnych,
 • dodatkowy wkład w realizację planu animacji (poza działaniami, na które przyznana zostanie dotacja),
 • różnorodność szczegółowej oferty/zaspokajanie potrzeb różnych grup interesariuszy,
 • innowacyjność proponowanych działań,
 • dodatkowa opinia ekspertów: architekci, eksperci aktywności fizycznej,
W wyniku tej oceny zostanie wybranych 30 zwycięskich Projektów – lokalizacji, w których ze środków przekazanych przez Fundatora Programu Operatorowi Programu oraz firmie wykonawczej zrealizowane zostaną PZU Trasy Zdrowia.

Warsztaty konsultacyjne to cykl 2-3 roboczych spotkań osób zainteresowanych powstaniem PZU Trasy Zdrowia. Spotkania te będą moderowane przez przedstawiciela Operatora Krajowego Programu. Ich celem jest wypracowanie takiego Planu Animacji PZU Trasy Zdrowia, by jak najlepiej odpowiadał on na potrzeby mieszkańców, uwzględniał ich pomysły na aktywność oraz odpowiadał warunkom środowiskowym i technicznym terenu wskazanego na tworzenie Trasy. W trakcie warsztatów mieszkańcy zdecydują również o lokalizacji i ostatecznym przebiegu Trasy oraz wybiorą jej Operatora Lokalnego.

Plan ten obejmuje działania animacyjne skierowane do społeczności lokalnej. Jest on wypracowywany podczas warsztatów konsultacyjnych z udziałem moderatora. Celem stworzenia Planu Animacji PZU Trasy Zdrowia jest organizacja atrakcyjnych i innowacyjnych form aktywności fizycznej odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności, wprowadzających pozytywne zmiany w środowisku lokalnym oraz dających szansę na zawiązanie nowych partnerstw.

W konkursie nie będą rozpatrywane wnioski nie spełniające warunków regulaminowych oraz te, pozostające w niezgodzie z kodeksem etyki społecznej oraz naruszające dobra osób trzecich. Dodatkowo Komisja Konkursowa nie rozpatrzy tych propozycji, których celem jest osiągnięcie zysku finansowego, promocja marek komercyjnych oraz organizacji politycznych.

Projekt PZU Trasy Zdrowia finansowany jest w części przez Wnioskodawcę (wymagany wkład własny w wysokości 10 000 zł brutto), i w części przez Operatora Programu (33 333 zł brutto). Operator Programu z tych środków finansuje wyposażenie, montaż oraz inne prace związane z tworzeniem trasy. Środki te nie są przekazywane Wnioskodawcy. Po zakończeniu budowy PZU Trasy Zdrowia Operator Programu podpisuje z Wnioskodawcą umowę darowizny, na mocy której przekazuje Wnioskodawcy instalacje sportowe zamontowane w obrębie PZU Trasy Zdrowia.

Dodatkowo Wnioskodawca może otrzymać grant na działania animacyjne w wysokości 5000 zł lub 3000 zł brutto, przeznaczony na realizację projektu animacyjnego wypracowanego w toku warsztatów.Wnioskodawca otrzymuje od Operatora Programu wskazaną kwotę przelewem na konto. Warunki przyznawania grantów szczegółowo opisane są w regulaminie konkursu.

Program ma służyć przede wszystkim lokalnym społecznościom. Z założenia PZU Trasa Zdrowia to przestrzeń do spotkań, rekreacji, uprawiania sportu czy edukacji prozdrowotnej, wokół której będzie następowała integracja środowiska lokalnego.

Każda z lokalizacji, która przejdzie dwa pierwsze etapy konkursu, będzie miała możliwość promocji swoich działań na stronie www.pzutrasyzdrowia.pl. Zakładka zostanie włączoną w momencie rozpoczęcia warsztatów konsultacyjnych.

Z punktu widzenia Programu i jego odbiorców, ważne jest, aby o warsztatach konsultacyjnych informować lokalną społeczność, tak aby wspólnie z Wami mogła tworzyć PZU Trasę Zdrowia. Wzory materiałów promocyjnych, które możecie rozwiesić w swoim Urzędzie Gminy, szkole, czy innych instytucjach publicznych od III etapu konkursu będą do pobrania z Waszego konta na stronie konkursowej (po zalogowaniu). Oprócz plakatów znajdziecie tam także bannery na stronę www i inne przydatne elementy.

Wniosek o realizację projektu PZU Trasy Zdrowia może złożyć wyłącznie Gmina To ona – jako główny wnioskodawca – jest upoważniona do nawiązywania partnerstw z lokalnymi organizacjami lub instytucjami publicznymi. 


Zgodnie z regulaminem w konkursie mogą wziąć udział zarówno gminy wiejskie, miejskie jak i miejsko-wiejskie. Ograniczenie stanowi jedynie liczba mieszkańców (do 50 tysięcy). Liczbę mieszkańców gminy ustalamy na podstawie informacji statystycznej GUS, w tym wypadku publikację z lipca 2014 "POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2014 R". 


Gmina może wyznaczyć pracownika Jednostki Samorządu Terytorialnego jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku i realizację projektu.Konto dla Wnioskodawcy można stworzyć klikając w prawym górnym rogu w przycisk "Zgłoś lokalizację". Od razu po stworzeniu konta użytkownik zostanie przekierowany do strony, na której może się zalogować i kontynuować rejestrację wniosku.

Jeżeli masz już konto i chcesz się zalogować, żeby np. uzupełnić zapisany wcześniej, ale nie wysłany jeszcze wniosek, wystarczy wejść w zakładkę "logowanie" znajdującą się w menu na górze strony, tuż obok przycisku "Zgłoś lokalizację".


Tak, może. Ograniczeniem dla gmin zgłaszających się do Programu PZU Trasy Zdrowia jest tylko liczba mieszkańców, która nie może przekraczać 50 tysięcy. W konkursie może wziąć udział zarówno gmina wiejska, miejska, jak i miejsko-wiejska.
Gmina nie musi być właścicielem gruntu, który wskazuje na lokalizację PZU Trasy Zdrowia, ale jeśli nie jest powinna przedstawić tytuł prawny do gruntu. Tytułem prawnym może być podpisana umowa lub porozumienie z właścicielem o udostępnienie gruntu na stworzenie trasy oraz możliwość korzystania z niej przez czas trwałości projektu.

Proponowany przez Operatora Programu wzór porozumienia jest załączony na stronie www.pzutrasyzdrowia.pl w zakładce "Dokumenty konkursowe".

Zawiązanie partnerstwa nie jest formalnie wymagane w naszym Konkursie, jednak zgodnie z Regulaminem wyżej oceniane będą wnioski złożone przez Gminy w lokalnym partnerstwie. W skład lokalnego partnerstwa oprócz Gminy - głównego Wnioskodawcy - wchodzić mogą lokalne organizacje pozarządowe (działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.), nieformalne grupy lokalnych animatorów sportu oraz instytucje publiczne (przedszkola, szkoły, biblioteki, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej). 

Wnioskodawca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie minimum 10 000 złotych brutto. Wskazana kwota jest kwotą minimalną, co oznacza, że w przypadku posiadania dodatkowych środków oraz pomysłów na ich wykorzystanie Gmina może przeznaczyć je na realizację projektu. Zakres wymaganych działań zależy od lokalizacji Trasy i możliwości gminy. 

Z wkładu własnego zostaną sfinansowane m.in.: 
- niezbędne procedury formalne (dokumenty, pozwolenia)
- porządkowanie terenu (wycinka drzew, wyrównanie podłoża)
- zabezpieczenie dojazdu do Trasy 
- mapy geodezyjne
- utwardzenie terenu pod instalacje
- polisa ubezpieczeniowa.

Wkład własny może mieć formę nie tylko finansową, ale i niefinansową w co wlicza się np. pracę urzędników, czy porządkowanie terenu przez mieszkańców gminy. Przeznaczenie wkładu własnego Wnioskodawcy oraz sposób jego wydatkowania zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Wnioskodawcą a Operatorem Programu podczas warsztatów konsultacyjnych oraz zostaną wskazane w umowie na realizację PZU Trasy Zdrowia. W przypadku, gdy okaże się, że oszacowana kwota nie jest wystarczająca na wykonanie wszystkich prac, eksperci Operatora Programu wraz z Gminą będą starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie tej sytuacji w trakcie prowadzonych warsztatów. 

Trasę należy utrzymać minimum przez 2 lata licząc od zakończenia tegorocznego projektu.
Ze względu na technologie użyte do stworzenia platformy rejestracji wniosków on-line nie wszystkie przeglądarki internetowe umożliwiają prawidłowe wypełnienie formularza. Niektóre starsze wersje przeglądarek nie obsługują zastosowanych rozwiązań. Minimalne wymagania systemu składania wniosków to: Internet Explorer 8.0, Firefox 3.0, Google Chrome (dowolna wersja).
Właściciel konta gminnego ma możliwość nadania praw do edycji wniosku innej osobie lub partnerowi wpisanemu we wniosku. Aby to zrobić należy postępować zgodnie ze wskazówkami z Kroku 2 formularza wniosku.

Osoby, które otrzymają uprawnienia do edycji wniosku, nie będą miały możliwości przekazania tych uprawnień kolejnym osobom, jak również możliwości wysłania wniosku do Operatora Programu. To może zrobić tylko właściciel konta gminnego.
Jeżeli właściciel konta nada prawo do edycji wniosku innym osobom, należy pamiętać, że w tym samym czasie wniosek powinna edytować tylko jedna osoba! Po zakończeniu pracy powinna ona zapisać zmiany i wylogować się z systemu. Dopiero wówczas pracę może rozpocząć inna osoba.

Praca dwóch lub więcej osób w tym samym czasie może sprawić, że dane wprowadzone przez którąś z nich nie zostaną zapisane.