Harmonogram konkursu

 1. KONKURS

 • Nabór wniosków konkursowych do 16.03.2015

Uprawniony podmiot - Gmina do 50 000 mieszkańców -  wypełnia wniosek zgodnie z Regulaminem. Wniosek należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie www.pzutrasyzdrowia.pl. We wniosku należy wskazać przynajmniej dwa proponowane przebiegi PZU Trasy Zdrowia.

Nabór zostanie zamknięty 16.03.2015 o godzinie 15.00.

 • Wyniki oceny wniosków I etapu Konkursu do 30.03.2015

Ocena formalna i merytoryczna nadesłanych wniosków zgodnie z Regulaminem. Ogłoszenie listy 35 Wnioskodawców, wybranych do II etapu Konkursu, na stronie internetowej Programu www.pzutrasyzdrowia.pl.

 • Podpisanie umów wstępnych na tworzenie Tras do 10.04.2015
35 Wnioskodawców, wybranych do II etapu Konkursu, podpisuje Umowę Wstępną na udział w Programie.

 • Warsztaty konsultacyjne 10.04 - 24.05.2015

W 35 wybranych miejscowościach odbywają się warsztaty konsultacyjne, prowadzone przez moderatora. Za organizację warsztatu odpowiada Wnioskodawca. Operator         Programu zapewnia wsparcie moderatora, jak również - w uzasadnionych przypadkach - innych ekspertów.

Efektem warsztatów konsultacyjnych będzie wybór ostatecznej lokalizacji Trasy oraz Plan Animacji, zawierający pomysły lokalnej społeczności na wykorzystanie Trasy. W Planie Animacji zostaje wskazany podmiot, wybrany w procesie konsultacyjnym na Operatora Lokalnego. Jest on odpowiedzialny za realizację Planu Animacji i podpisanie umowy o dofinansowanie z Operatorem Programu.

 • Wyniki II etapu konkursu   26.05.2015

Wybór 30 Wnioskodawców, w których powstaną PZU Trasy Zdrowia w Edycji 2015. Wyboru dokonają przedstawiciele Fundatora i Operatora Programu, na podstawie przebiegu procesu konsultacji oraz wypracowanego Planu Animacji. Jednocześnie ogłoszone zostaną kwoty dofinansowania Planów Animacji.


II. TWORZENIE PZU TRAS ZDROWIA EDYCJI 2015 

 • Podpisanie Umów Zlecenia budowy Trasy 12.06.2015

30 gmin, wybranych w II etapie Konkursu, podpisuje z Operatorem Programu Umowę Zlecenia na tworzenie Trasy we wskazanej podczas warsztatów lokalizacji. Najważniejszym załącznikiem do tej umowy jest potwierdzenie dokonania zgłoszenia o zamiarze budowy do właściwego Starostwa. Gmina jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia zgłoszenia. Wkład własny (w formie finansowej lub niefinansowej)  może w części zostać przeznaczony na ten cel.

 • Przygotowanie terenu - niezwłocznie

Gmina, w ramach swojego Wkładu Własnego, przygotowuje teren pod budowę PZU Trasy Zdrowia, zgodnie z wytycznymi technicznymi instalacji. Przygotowanie terenu powinno odbywać się w porozumieniu z Wykonawcą PZU Tras Zdrowia.

 • Prace montażowe - 15.06 - 15.09.2015

W miejscowościach odbywają się prace związane z montażem instalacji oraz tablic informacyjnych. Wnioskodawcy informują lokalną społeczność oraz Operatora Programu o przebiegu prac. Montaż Tras odbywa się w porozumieniu Wykonawcy z przedstawicielem Gminy.

 • Podpisanie Umów Darowizny do 01.10.2015

Przedstawiciel Gminy odbiera PZU Trasę Zdrowia od Wykonawcy poprzez podpisanie protokołu odbioru. Niezwłocznie po odebraniu Trasy podpisywana jest Umowa Darowizny, na mocy której Gmina staje się właścicielem PZU Trasy Zdrowia.

III. REALIZACJA ANIMACJI

 • Podpisanie umów na dofinansowanie Planów Animacji do 01.10.2015

Niezwłocznie po odbiorze technicznym Trasy, Operator Lokalny podpisuje Umowę na dofinansowanie Planu Animacji, na kwotę przyznaną w II etapie konkursu.

 • Realizacja projektów animacyjnych do 31.12.2015

Zajęcia i warsztaty animacyjne dla mieszkańców - zgodnie z Planem Animacji. Grantobiorcy promują działania, informując o nich społeczność lokalną. Realizacja projektów animacyjnych może rozpocząć się od razu po odbiorze technicznym Trasy.

 • Sprawozdanie z realizacji Planu Animacji do 15.01.2016

Operator Lokalny składa sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Umowy, w formie elektronicznej oraz papierowej.