Polityka prywatności

1. Operator Programu przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Wnioskodawców i ich Partnerów oraz ochrony ich danych osobowych. Operator Programu, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Wnioskodawców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Operator Programu zapewnia Wnioskodawcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

2. Operator Programu przetwarza dane osobowe Wnioskodawcy i jego Partnerów niezbędne do przeprowadzenia konkursu PZU Trasy Zdrowia przez Operatora Programu oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych w Regulaminie konkursu. Wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionych Wnioskodawcy formularzach rejestracyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Wnioskodawcy i jego Partnerów przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Operator Programu uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania umowy.

4. Operator Programu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników serwisu, oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej droga elektroniczną, zapisywane w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.

5. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Operatora Programu wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis www.pzutrasyzdrowia.pl używa "cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu www.pzutrasyzdrowia.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika serwisu. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług.

6. Dane osobowe Wnioskodawców i ich Partnerów mogą być wykorzystywane przez Operatora Programu do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Operatora Programu lub osób trzecich.

7. Rozwiązanie umowy przez Wnioskodawcę jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zablokowaniem Konta.